.

Prilika za posao: MUP KSB raspisao oglas za prijem 100 policajaca

21 Svibanj 2024

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna traži 100 novih policajaca.

U u natjelčaju koji je objavljen i na zvaničnoj web-stranici MUP-a KSB navodi se da se radi o popuni slobodnih radnih mjesta u početnom činu - policajac.

Kako je navedeno, kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje.

Kandidati, između ostalog, moraju imati državljanstvo Bosne i Hercegovine, životnu dob između 18 i 27 godina života (uključujući 27 godinu života), najmanje IV stepen školske spreme, da su fizički i psihički sposobni za obavljanje policijskih poslova.

Također, kandidati ne smiju biti otpušteni sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucije sa javnim ovlaštenjima na svim razinama u Bosni i Hercegovini ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti prometa, kao i da nije odbio da se pojavi pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane tog tribunala.

Detalje u vezi natječaja možete pročitati OVDJE.

Prijavni obrasci OVDJE

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa